Cykl zmiany

Cykl zmiany  -jakimi rządzi się prawami?
Warto na bieżąco monitorować w jakieś fazie realizacji zmiany jesteśmy! Prowadzenie dziennika terapeutycznego może pomóc w nazywaniu swoich emocji, podtrzymywaniu motywacji, opisywaniu sukcesów i przechowywaniu doświadczeń.

Cykl oznacza, że prawie w każdym procesie zmiany naturalne jest kilkakrotne przejście wszystkich faz zmiany zanim osiągnie się nową stabilizację. Więc nie martwmy się gdy zauważymy u siebie znajome wahania i zwątpienia z faz wcześniejszych! Nie rezygnujmy wtedy z rozpoczętego działania, to tylko normalny etap przepracowywania nowych zachowań!

Stadium przedrefleksyjne kolo
W tym etapie nie ma jeszcze intencji zmiany zachowania w dającej się przewidzieć przyszłości. Człowiek nie uświadamia sobie swoich problemów.  „O ile wiem nie mam żadnych problemów, które wymagałyby ode mnie zmiany”. To inni widzą te problem, mogą wywierać presję zewnętrzną.

Stadium refleksji i ambiwalencji lub inaczej wątpliwości i rozważań – w tym stadium ludzie zaczynają być świadomi istnienia problemu. „Może mam jakiś problem i powinienem nad nim popracować?”.
W stadium refleksji można utknąć na długo, nawet na całe życie ale jednocześnie ambiwalencja jest normalną cechą podejmowania zmiany.

Stadium przygotowania

o    Osoby znajdujące się w tym stadium zamierzają podjąć działania i donoszą o drobnych zmianach (np. wypalam o 5 papierosów mniej). Osoby w tym stadium ustalają cele i priorytety. Są bardziej zaangażowane w zmianę.
Stadium działania

o    Modyfikacje zachowania dokonywane w tym stadium są zwykle najbardziej widoczne i zyskują największe uznanie otoczenia.
Stadium utrwalania

o    W tym stadium człowiek stara się zapobiec nawrotowi problemu lub rezygnacji z celu i umocnić korzyści płynące z działania. Stadium to tradycyjnie spostrzegano statycznie, jest ono jednak związane z kontynuacją zmiany, a nie jej brakiem. W przypadku przewlekłych problemów trwa minimum 6 miesięcy, licząc od rozpoczęcia działania, a niekiedy trwa do końca życia.
o    Uznanie, że ktoś znajduje się w tym stadium wymaga spełnienia kryterium uwolnienia się od przewlekłego problemu i/lub konsekwentnego zaangażowania się w nowe, nie dające się z nim pogodzić zachowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy „Muszę teraz na siebie uważać aby nie powrócił mój problem”.
Powrót do dawnych zwyczajów
Tu wskazana jest analiza sytuacji bez utraty siły i wiary w siebie, by powrócić do realizacjo swojego celu.